نمونه خط های قرآن

خط عثمان طه تعداد صفحات :604 صفحه آیه در تمام صفحات به اتمام می رسد ترجمه استاد انصاریان

 

 

 

 

خط اشرفی تبریزی تعداد صفحات :604 صفحه آیه در تمام صفحات به اتمام می رسد ترجمه استاد انصاریان

 

 

خط نیریزی تعداد صفحات :920 صفحه درشت خط

 

 

خط کامپیوتری تعداد صفحات :850 صفحه درشت خط و واضح

 

 

 

اشرفی چهار رنگ تعداد صفحات :1200 صفحه دارای چهار رنگ درشت خط

 

 

خط رایانه ای 1200 صفحه دارای چهار رنگ درشت خط