نمونه خط های قرآن

عثمان

خط عثمان طه

تعداد صفحات :604 صفحه

آیه در تمام صفحات به اتمام می رسد

ترجمه استاد انصاریان

ریز خط

 

خط اشرفی تبریزی

تعداد صفحات :604 صفحه

آیه در تمام صفحات به اتمام می رسد

ترجمه استاد انصاریان

ریز خط

خط نیریزی

تعداد صفحات :920 صفحه

درشت خط

 

خط کامپیوتری

تعداد صفحات :920 صفحه

درشت خط و واضح

اشرفی چهار رنگ

تعداد صفحات :1200 صفحه

دارای چهار رنگ

درشت خط

 

خط رایانه ای 1200 صفحه

دارای چهار رنگ

درشت خط

 

خط عثمان طه رنگی 

بدون ترجمه

604 صفحه